Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

“Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

 • Cevap: 

18. Eşik enerjisi 7,2 • 10-19 J olan bir metal yüzeyine frekansı 1,5 • 1015 sn-1 olan ışık düşürülüyor.
Buna göre yüzeyden kopan foto elektronların maksimum kinetik enerjileri kaç J olur? (h = 6,6 • 10-34 J • s alınız.)
A) 2,7 • 10-19
B) 2,9 • 10-19
C) 3 • 10-19
D) 4,5 • 10-19
E) 5,2 • 10-19

 • Cevap: A

19. I. Ether hipotezinin geçerli olmadığı ispatlanmıştır.
II. Boşlukta ışık hızının kaynak ve gözlemcinin hareketinden etkilenmediğini ve her yönde aynı değere sahip olduğunu göstermiştir.
III. Işığın yayılmak için hiçbir ortama gerek duymayan bir elektromanyetik dalga olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri Michelson-Morley deneyinin sonuçlarındandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

20. Michelson-Morley deneyinin yapılış amacı
I. Dünya’nın hareketinden dolayı oluşan ether hareketlenmesinin ışık hızına etkisi var mıdır?
II. Mekanik dalgalarda olduğu gibi ışığın yayılması için maddesel bir ortam gerekli midir?
III. Işık dalgasal yapıya sahip midir?
sorularından hangilerine cevap aramak içindir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: B

21. Bir metal yüzeyine 2,5 eV enerjili fotonlar düşürüldüğünde yüzeyden kopan elektronların maksimum kinetik enerjileri 1,2 • 10-19 J oluyor.
Buna göre metalin eşik enerjisi kaç J dür? (h = 6,6 • 10-34 J • s)
A) 2 • 10-19
B) 2,5 • 10-19
C) 2,8 • 10-19
D) 3 • 10-19
E) 3,2 • 10-19

 • Cevap: C

22. Bir fotoselin metal yüzeyine sarı ışık düşürüldüğünde devrede akım oluşmuyor. Buna göre metal yüzeye
I. Turuncu ışık
II. Yeşil ışık
III. Mor ışık
hangileri düşürülürse akım oluşabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap:

23. I. Fizik yasaları, tüm eylemsiz (ivmesiz) referans sistemlerinde aynıdır.
II. Işık hızı gözlemci ve ışık kaynağının hızından bağımsızdır.
III. Işığın tüm eylemsiz referans sistemlerinde hızı boşluktaki ile aynıdır.
Yukarıdaki ifadelerinden hangileri Einstein’ın görelilik teorisinin postülalarındandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

24. Metalin eşik enerjisi 5 eV olan fotosele gerilimi 2 V olan bir üreteç şekildeki gibi bağlanıyor. Buna göre metal yüzeyine 9 eV enerjili fotonlar düşürülürse kopan elektronların anoda çarptıkları andaki kinetik enerjileri kaç eV olur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

 • Cevap: A

25. Michelson-Morley deneyinin sonucu Einstein tarafından farklı bir şekilde yorumlanarak özel görelilik teorisinin önermelerinden biri hâline getirilmiştir.
Eylemsiz referans sistemleri için geçerli olan bu teori hangisidir?
A) Işık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlerin kütleleri enerjiye dönüşür.
B) Hareket hâlindeki gözlemcinin hızı ışık hızına doğru artırıldıkça bir cismin boyunu durgunken ölçtüğü değerden daha kısa ölçer.
C) Işığın hızı her koşulda aynıdır.
D) Bir gözlemci, hızını ışık hızına doğru artırdıkça gözlemcinin ölçtüğü zaman kısalır.
E) Işığın yayılması için ether gibi bir ortama gerek yoktur.

 • Cevap: C

26. Aşağıdaki ışık olaylarından hangisi ışığın yalnızca dalga doğası tarafından izah edilebilmiştir?
A) Kırılma
B) Fotoelektrik olayı
C) Yansıma
D) Girişim
E) Compton olayı

 • Cevap: D

27. Eşik enerjisi 5 eV olan fotosel yüzeyine şekildeki gibi 8 eV enerjili ışık düşürülüyor.
Buna göre yüzeyden kopan foto elektronların durma gerilimleri kaç V tur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

 • Cevap: B

28. Wien kayma yasasına göre
I. Sıcaklık arttıkça ışımanın gücü de artar.
II. Sıcaklık arttıkça ışıma frekansı artar.
III. Sıcaklık arttıkça ışımanın dalga boyu azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

29. Aynı fotosele K, L ve M kaynaklarından ışık düşürüldüğünde foto elektronların durma gerilimleri ve oluşan maksimum akım şiddeti tablodaki gibi oluyor.
Işık Kaynağı
Durma
Gerilimi
Oluşan Maksimum Akım Şiddeti
Kaynakların yaydığı fotonların frekansları sırası ile fK, fL, fM olduğuna göre bu frekanslar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?
A) fM > fK > fL
B) fK > fL > fM
C) fM > fL > fK
D) fK > fM > fL
E) fL > fK > fM

 • Cevap: A

30. Einstein’ın E = m – c2 kütle ve enerjinin eşdeğerliği ilkesine göre
I. m kütleli bir madde yok olursa E = m – c2 büyüklüğünde bir enerji ortaya çıkar.
II. Çift oluşum tepkimelerinde enerjinin maddeye dönüştüğü gözlemlenir.
III. Madde ile enerji birbirine dönüşebilir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: E

31. Einstein’ın ışığın yapısını açıklamak için ortaya koyduğu fotonlar ile ilgili
I. Enerji taşır.
II. Momentumları vardır.
III. Durgun kütle enerjileri vardır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

 • Cevap: C

32. Bir fotosele K ve L kaynaklarından ayrı ayrı ışık düşürüldüğünde akımın gerilimle değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. Fotoelektrik akımı Buna göre
I. K ve L kaynaklarından yayılan fotonların frekansları eşittir.
II. K kaynağından çıkan fotonların frekansı daha büyüktür.
III. K kaynağının ışık şiddeti L kaynağının ışık şiddetinden büyüktür.
İfadelerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

 • Cevap: D

33. Siyah cisim ışınımı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Siyah cisim, üzerine düşen tüm ışınları soğurur.
B) Işımanın şiddeti arttıkça dalga boyu kısalır.
C) Siyah cisim soğurduğu ışımayı dışarıya geri verir.
D) Cismin sıcaklığı artırıldıkça ışınımın frekansı azalır.

 • Cevap: D

34. Compton olayında gönderilen bir foton, elektron ile etkileşerek sapmaktadır. Buna göre
I. Gelen fotonun frekansı saçılan fotonun frekansından büyüktür.
II. Saçılan fotonun dalga boyu gelen fotonun dalga boyundan büyüktür.
III. Gelen fotonun hızı saçılan fotonun hızından büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: B

35. Eşik enerjisi 2,6 -10 J olan bir fotosele 3000 Â dalga boylu ışık düşürülüyor.
Buna göre foto elektronların durma gerilimi kaç V tur? (h = 6,6 -10-34 J – s, e = 1,6 – 10-19C ve c = 3 -108 m/s)
A) 2,5
B) 3
C) 3,2
D) 3,8
E) 4

 • Cevap: A

36. Einstein’ın özel görelilik kuramına göre
I. Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde geçerlidir.
II. Işık hızına yakın bir hızla hareket eden cismin boyu, durgun hâldeki boyundan daha kısa ölçülür.
III. Işık hızı, gözlemci ve ışık kaynağının hızından bağımsızdır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

37. Bir fotosel yüzeye 7 eV enerjili fotonlar düşürüldüğünde oluşan akımın gerilimle değişim grafiği şekildeki gibi oluyor.
Fotoelektrik akımı
Buna göre fotoselde kullanılan metalin eşik enerjisi kaç J dür? (e = 1,6 -10-19 C)
A) 1,6 -10-
B) 2 -10-
C) 3,2 -10-
D) 3,6 -10-
E) 4,8 -10-

 • Cevap: C

38. K, L ve M cisimlerinin ışıma şiddetlerinin dalga boyuyla değişim grafiği verilmiştir.
Işıma şiddeti Cisimlerin yaptığı ışımaların maksimum dalga boyuna karşılık gelen sıcaklıkları Tk, Tl ve Tm ise bunların büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?
A) Tm > Tk > Tl
B) Tk > Tl > Tm
C) Tm > Tl > Tk
D) Tk > Tm > Tl
E) Tl > Tk > Tm

 • Cevap: B

12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 227 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Fizik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!